Regulamin Korzystania z żywienia w stołówce szkolnej

w szkole podstawowej im Władysława Broniewskiego w Klęczanach

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego zupę i/lub II danie.
2. Korzystanie z wyżywienia, o którym mowa w pkt. 1 jest dobrowolne i odpłatne.
3. Uczniowie korzystają z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej w oparciu o deklaracje złożone przez rodziców.

Deklaracja obiady 2023/2024 klasy I-VIII - pobierz

Deklaracja obiady 2023/2024 Odział Przedszkolny - pobierz

4. Rezygnacja z możliwości korzystania z obiadów szkolnych oraz zmiana wybranej formy wyżywienia są możliwie po złożeniu rezygnacji lub korekty złożonej deklaracji w formie pisemnej, z co najmniej z 1- tygodniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem od 1 dnia następnego tygodnia.
5. Uczniowie objęci pomocą ze strony OPS-ów na podstawie decyzji są zwolnieni z opłat za posiłki.
6. Uczniowie klas 1-8 mogą zakupić posiłki w następujących opcjach:
 zupa w cenie 0,60 zł brutto
 II danie w cenie 12 zł brutto
 zupa + II danie w cenie 12,60 zł zł brutto
7. Dzieci z oddziałów przedszkolnych, nauczyciele, rodzice mogą zakupić posiłki w następujących opcjach:
 zupa w cenie 3,50 zł brutto
 II danie w cenie 12 zł brutto
 zupa + II danie w cenie 15,50 zł zł brutto
8. Posiłki są przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w zakresie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
9. Posiłki są wydawane od poniedziałku do piątku w dniach nauki w szkole.
10. Posiłki mogą być spożywane wyłącznie w stołówce szkolnej.
11. W przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia (choroba lub inne zdarzenie losowe) można wykreślić ucznia z żywienia z jednodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany poinformować osobiście lub telefonicznie szkołę najpóźniej do godziny 8:30 rano w danym dniu.
12. W przypadku braku zgłoszeń rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do pokrycia kosztów zamówione- go, a nieodebranego posiłku.
13. W przypadku nieobecności dziecka w szkole istnieje możliwość odbioru obiadu osobiście w stołówce szkoły. W takim przypadku właściwie podpisaną menażkę należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do godz.10:00.
14. Odpłatności za wyżywienie należy dokonywać gotówką do 22 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w sekretariacie szkoły.
15. Brak opłaty za wyżywienie za okres 1 miesiąca lub nieterminowe wnoszenie tych opłat będzie równo- znaczne z wykreśleniem dziecka z wyżywienia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku